Bel ons: 0180-398421

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Scheurwater Security: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Scheurwater Security gevestigd aan de Ds. Sleeswijk Visserstraat 20 te Ridderkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59397772 ;
  2. opdrachtgever: de wederpartij van Scheurwater Security;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Scheurwater Security en de opdrachtgever;
  4. Opdracht: de opdracht waarvoor een wederzijdse overeenkomst is overeengekomen door partijen.
  5. object: het object waarop de werkzaamheden van Scheurwater Security betrekking heeft.
  6. Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Scheurwater Security, die door Scheurwater Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Scheurwater Security en de opdrachtgever.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Scheurwater Security, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Scheurwater Security en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Scheurwater Security opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Scheurwater Security haar offerte baseert.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Scheurwater Security binden Scheurwater Security niet.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scheurwater Security niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Scheurwater Security schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

Artikel 5. Looptijd van de overeenkomst en opzegging

5.1. De overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Scheurwater Security wordt (worden) aangegaan per individuele opdracht of voor bepaalde tijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

5.2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de opdrachtgever of door Scheurwater Security bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging is opgezegd. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Scheurwater Security zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Scheurwater Security zal de van overheidswege gestelde voorschriften en (veiligheids)eisen die van toepassing zijn op de door haar te verrichten werkzaamheden naleven.

6.2. Scheurwater Security heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

6.3. Scheurwater Security zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.

6.4. De medewerkers van Scheurwater Security dan wel de door haar ingeschakelde derden dragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de bedrijfskleding van Scheurwater Security, tenzij vooraf nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich er niet tegen verzetten.

6.5. Waarschuwingen en/of meldingen zal Scheurwater Security verrichten aan de contactpersonen of instanties die door de opdrachtgever zijn opgegeven. Scheurwater Security is niet verantwoordelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze contactpersonen of instanties na de gedane waarschuwing of melding.

6.6. Indien Scheurwater Security aan de opdrachtgever surveillancediensten levert, is het mogelijk dat Scheurwater Security gedurende de surveillancediensten ook surveilleert bij andere opdrachtgevers. Dit heeft tot gevolg dat de surveillance niet constant wordt uitgevoerd. Scheurwater Security kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat er geen actie wordt ondernomen dan wel dat er geen melding wordt gemaakt ten behoeve van het object in de periode dat Scheurwater Security tijdens haar surveillanceronde niet bij de opdrachtgever surveilleerde.

6.7. Indien Scheurwater Security een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert Scheurwater Security dat aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Scheurwater Security behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen, ook indien de aangifte tot nadelige gevolgen voor de opdrachtgever kan leiden. Scheurwater Security kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. opdrachtgever vrijwaart Scheurwater Security voor alle aanspraken dienaangaande.

6.8. Ter voorkoming van het onnodig waarschuwen van de politie bij een vals alarm, is Scheurwater Security gerechtigd de alarmmelding eerst bij de opdrachtgever te controleren.

6.9. Scheurwater Security zal de (huis)regels die betrekking hebben op het object in acht nemen, voor zover de uitvoering van de opdracht dat toelaat.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Scheurwater Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Scheurwater Security ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever dient Scheurwater Security tijdig alle sleutels en toegangscodes te verstrekken en Scheurwater Security alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

7.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.

7.3. Indien door Scheurwater Security of door Scheurwater Security ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht in of bij het object, dan draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, maar zeker niet beperkt tot, sanitair en verlichting.

7.4. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object en alle materialen die hij aan Scheurwater Security ter beschikking stelt dan wel die in of bij het object aanwezig zijn zich in zodanige staat bevinden dat Scheurwater Security tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen schade lijdt.

7.5. De opdrachtgever is gehouden Scheurwater Security onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever Scheurwater Security te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor Scheurwater Security.

7.6. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Scheurwater Security onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever dient Scheurwater Security de gelegenheid te geven de overeenkomst uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen.

Artikel 8. Honorarium

8.1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Scheurwater Security. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Scheurwater Security, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

8.2.Scheurwater Security is gerechtigd haar uurtarieven te wijzigen. De opdrachtgever zijnde een consument is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8.3. Scheurwater Security zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Scheurwater Security zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.4 De kosten voor alarmopvolging worden ook aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien er sprake is van een zogenaamd vals alarm.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn nadat de werkzaamheden zijn verricht aan Scheurwater Security kenbaar te worden gemaakt.

9.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Scheurwater Security de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

Artikel 10. Annulering

10.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen: bij annulering 24 uur of langer voor de aanvang van de werkzaamheden: 20% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht; bij annulering korter dan 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.

10.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1. Facturatie geschiedt achteraf, tenzij anders is overeengekomen.

11.2. De opdrachtgever dient de van Scheurwater Security ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

11.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan kan Scheurwater Security de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald. Scheurwater Security is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door deze opschorting. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting op de hoogte gesteld.

11.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan is de opdrachtgever, na door Scheurwater Security ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat.

11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Scheurwater Security op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1. Scheurwater Security is bevoegd werkzaamheden op te schorten / de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

12.2. Voorts is Scheurwater Security bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3. Scheurwater Security is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Scheurwater Security ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

12.4. Scheurwater Security is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Scheurwater Security kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14; enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2. Scheurwater Security kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storingen of gebreken aan het alarmsysteem van de opdrachtgever en/of de verbinding, door welke oorzaak ook. Tevens is Scheurwater Security niet aansprakelijk voor het niet dan wel niet naar behoren functioneren van de door de opdrachtgever ingeschakelde meldkamer.

13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Scheurwater Security gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Scheurwater Security daardoor direct of indirect ontstaan.

13.4. Scheurwater Security is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Scheurwater Security is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.5. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Scheurwater Security lijdt of die door Scheurwater Security ingezette medewerkers lijden ontstaan als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij Scheurwater Security niet in kennis heeft gesteld.

13.6. Scheurwater Security aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Scheurwater Security in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

13.7. Scheurwater Security kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door Scheurwater Security op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.

13.8. Scheurwater Security is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.9. Indien Scheurwater Security aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scheurwater Security beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Scheurwater Security gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Scheurwater Security beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.10. Scheurwater Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en het bedrijf, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen

13.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scheurwater Security of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Scheurwater Security liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Scheurwater Security; het verbranden van middelen van vervoer van Scheurwater Security, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

14.2. In geval van overmacht zal Scheurwater Security niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Scheurwater Security als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

14.3. Voor zover Scheurwater Security ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scheurwater Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. De intellectuele eigendomsrechten op door Scheurwater Security verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software e.d. blijven berusten bij Scheurwater Security. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheurwater Security worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 17. Overname personeel

17.1. De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor Scheurwater Security werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.

17.2. Indien een medewerker van Scheurwater Security zelf pogingen onderneemt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij Scheurwater Security werkzaamheden te gaan verrichten, dient de opdrachtgever onverwijld de directie van Scheurwater Security. hiervan in kennis te stellen zulks onder een verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 5.000,-. Voormelde bedragen zijn dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist. Na ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde artikel van kracht twaalf (12) maanden na datum der ontbinding. 

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3. Op elke overeenkomst tussen Scheurwater Security en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Scheurwater Security worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Scheurwater Security gevestigd is. Indien Scheurwater Security een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wat kan Scheurwater Security betekenen voor jou?  Wij zitten klaar om jou de beste oplossing op maat te bieden. Bel ons of vraag een offerte aan.